actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 

Overzicht actueel


Aan het College van Burgemeester en Wethouders

en de Gemeenteraad van

de Gemeente Haarlemmermeer

Raadhuisplein 1

2132 TZ  Hoofddorp                                                              

Amsterdam, 22 december 2005

Betreft: Kort geding detentiecentrum Schiphol

Dames en heren,

De Liga van de Rechten van de Mens, aangesloten bij de Fédération Internationale des Droits de l’Homme, en de mensenrechtenorganisatie J’accuse delen  U het volgende mee.

De Liga en J’accuse waren en zijn geschokt door de tragische dood van elf emigranten in de nacht van 25 op 26 oktober j.l. bij de brand in het detentiecentrum op Schiphol. In haar persbericht d.d. 28.10 hebben de Liga en the European Association for Human Rights gesteld dat deze gebeurtenis pijnlijk bloot legt dat de Nederlandse staat de mensenrechten van immigranten structureel en op permanente basis schendt. Het persbericht is te vinden op de website van de Liga, www.ligarechtenvandemens.nl

Wij stellen ons achter Uw standpunt dat het detentiecentrum op Schiphol zo snel mogelijk moet worden gesloten en zijn verheugd over de stappen en besluiten die Uw colleges hebben genomen om dit te bereiken. Wij betreuren het standpunt van de Minister van Justitie om het detentiecentrum nog een tijd lang te handhaven en meer nog betreuren wij het dat de Minister de uitvoering van Uw besluit in deze heeft getorpedeerd door een Kroonbesluit, waarbij Hij het argument gebruikt dat het algemeen belang boven het belang van Uw gemeente gaat.

Wij zijn verheugd met Uw besluit om via een kort geding te trachten  het Kroonbesluit  ongedaan te maken en wensen U veel succes in dit proces.

Ter adstructie brengen wij het volgende onder Uw aandacht.

Het algemeen belang vereist dat de rechten van de mens, zoals deze zijn neergelegd in een groot aantal verklaringen en verdragen inzake de rechten van de mens, welke door ons land zijn onderschreven, ondertekend en geratificeerd, worden gerespecteerd.

In verschillende zaken waarin een beroep werd gedaan op internationale verdragen inzake mensenrechten, heeft de Nederlandse rechter uitgesproken dat deze verdragen boven de nationale wetgeving gaan. Zo bepaalde de rechter in augustus van dit jaar dat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) boven de bijstandswet staat. Indien dit al voor wetten geldt, hoeveel te meer dan niet voor besluiten van de Kroon.

Hierop gelet, verdient het standpunt en het besluit van Uw colleges het predikaat  in het algemeen belang, terwijl op de maatregel en de overweging van de minister hoogstens het predikaat regeringsbelang van toepassing is. Nederland is  gehouden te voldoen aan de uit de verdragen voortvloeiende verplichtingen.

.

De omstandigheden waaronder medemensen in het cellencomplex in detentie worden gehouden, zijn in strijd met de rechten van de mens. Door de manier waarop de omgekomen elf medemensen zijn behandeld, met name door de omstandigheden waaronder zij in detentie zaten, heeft de Nederlandse staat meerdere van deze verdragen geschonden.

Bij de behandeling van het kort geding of bij latere processen zou hierop gewezen kunnen worden en kan gesteld worden dat het algemeen belang vereist dat de rechten van de mens, zoals deze in internationale verdragen zijn vastgelegd, boven het belang van de politiek van de Nederlandse regering gaat. Daaruit vloeit voort dat de regering het besluit van Uw colleges tot sluiting van het detentiecentrum dient te respecteren.

U kunt desgewenst deze brief tijdens het kort geding of in latere juridische disputen overleggen. Voorts is ondergetekende graag bereid Uw colleges of Uw raadsman nadere informatie of adviezen te geven.

Namens de Liga voor de Rechten van de Mens en de mensenrechtenorganisatie J’accuse,

Prof.dr. Cees J. Hamelink,

voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens,

Burg.Hogguerstraat 279,

1064 CP Amsterdam,

t. 020 4480460.

e. hamelink@antenna.nl

   top page