actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
Overzicht commentaar

Aan de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie
Mevrouw MCF Verdonk


Geachte mevrouw Verdonk,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik heb met verontrusting kennisgenomen van de uitzetting naar Marokko dd 16-1 van de heer Zine L.A., verdachte in het nog lopende Hofstadproces.

Volgens de mij beschikbare informatie is de heer Zine L.A. in november 2004, na  de moord op de heer T van Gogh, gearresteerd vanwege vermoede deelname aan het echte of vermeende terreurnetwerk, de Hofstadgroep, die o.a. in verband gebracht is met de moord op de heer van Gogh.
Na vrijlating door de Rechtbank dd 22-9-2005 op grond van het vermoede feit, dat zijn straf lager zou uitvallen dan zijn voorarrest-termijn, is hij vanwege zijn illegale verblijf in Nederland in vreemdelingenbewaring gedetineerd.

Vervolgens is hij dd 16-1-2006 uitgezet naar Marokko na de door u afgegeven ongewenstverklaring op grond van artikel 21, Vreemdelingenwetgeving

In de eerste plaats acht ik een dergelijke ongewenstverklaring discutabel, aangezien er in dezen nog geen sprake is van een daadwerkelijke veroordeling door de rechtbank en volgens de Nederlandse en internationale wetgeving iedereen onschuldig is, tot schuld bewezen

Ernstiger echter acht ik het feit, dat de daadwerkelijke uitzetting van de heer Zine L.A. in strijd is met het recht van iedere verdachte op aanwezigheid bij zijn of haar proces.
Dit mensenrecht is o.a. verankerd in artikel 6, EVRM

Een andere mi buitengewoon zorgwekkende omstandigheid acht ik het feit, dat de inbeschuldigingstelling van terreurverdachte tav de heer Zine LA wellicht bij de Marokkaanse autoriteiten cq veiligheidsdiensten bekend is.
Een belangrijke indicatie hiervoor is de dd januari 2005 via een Kamermeerderheid verkregen steun voor de AIVD, om de banden met de zusterdiensten in Marokko, Saudie-Arabie en Pakistan nader aan te halen
Aangenomen mag dan ook worden, dat er eventueel informatie tav de heer Zine L.A. bij de Marokkaanse veiligheidsdiensten bekend is

Mevrouw Verdonk, ongetwijfeld bent u op de hoogte van de slechte mensenrechtensituatie in Marokko, die nog ernstigere vormen heeft aangenomen na de bomaanslagen in Casablanca dd mei 2003.
Ten gevolge hiervan zijn meer dan 2000 mensen gearresteerd, van wie niet alleen een groot aantal nog steeds vastzit zonder vorm van aanklacht en proces, maar waarbij eveneens in een aantal gevallen sprake is van martelingen en andere mensenrechtenschendingen.

Ik ga ervanuit, dat u van deze feitelijkheden, die eveneens vermeld staan in de rapportages van gerennommeerde internationale mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International op de hoogte zult zijn.

Met de uitzetting van de heer Zine L.A. neemt u mi niet dan ook alleen een onverantwoord risico met zijn humanaire en veiligheidssituatie, daarenboven handelt u eveneens in strijd met artikel 3 van het VN-Anti-Folterverdrag dd 1984, dat stelt, dat het niet toegestaan is, mensen uit te zetten naar landen, waar zij een gereed risico lopen op marteling.

Uiteraard bent u zich ervan bewust, dat Nederland verdragspartij in dezen is en dienaangaande haar internationaalrechtelijke verplichtingen dient na te leven

Eveneens ga ik ervan uit, dat u van mening bent, dat ingevolge de internationale rechtsverdragen de rechten van ieder mens zonder aanzien des persoons, dienen te worden nageleefd
Het is evident, dat in dezen voor terreurverdachten geen uitzondering gemaakt dient te worden.

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u alsnog op uw beslissing tot ongewenstverklaring wilt terugkomen en de heer Zine L.A. niet alleen in de gelegenheid wilt stellen, het verloop van zijn proces in Nederland bij te wonen, maar eveneens  het uitzettingsbesluit wilt herzien op grond van artikel 3, VN-Anti-folterverdrag


Vriendelijke groeten
Astrid Essed
astridessed@hotmail.com
Florijn 444
1102 BA Amsterdam [Z-O]

top page