actueel
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
cover
nummer70

nummer 73
nummer 72
nummer 71
nummer 70


introductie

ADVIES- EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING
Registratiegevevens 2003

Sinds 1 januari 2000 heeft Nederland een landelijk netwerk van Advies- en Meldpunten Kindermis-handeling (afgekort AMK), ontstaan uit de vroegere Bureaus Vertrouwensartsen. In totaal telt ons land zeventien AMK's verdeeld over de provincies en grootstedelijke regio's.

Stijgende lijn
Sinds de oprichting van de AMK's is er een stijgende lijn zichtbaar van het aantal vermoedens van kindermishandeling dat wordt gemeld. In 2003 ging het om ruim 28.000 gevallen, in 2000 waren dat er 21.350. In totaal een stijging van 34% over drie jaar. Iedereen met een vermoeden van kindermishandeling kan contact opnemen met het AMK. Vaak gebeurt dat telefonisch. Het AMK maakt onderscheid in drie categorieën van contact.
~Advies
Er wordt een inschatting gemaakt van de situatie van het kind. Ook wordt advies gegeven hoe de beller zelf meer duidelijkheid kan krijgen over het welzijn van het kind en wat gedaan kan worden om kind en ouder te steunen. Na dit contact onderneemt het AMK zelf geen actie.
~ Consult
Het AMK heeft meerdere contacten met de adviesvrager en ondersteunt bij de uitvoering van het advies. De verantwoordelijkheid blijft bij de persoon die om advies vraagt. Het AMK onderneemt zelf geen actie.
~ Melding
Het AMK neemt de verantwoordelijkheid op zich om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is kindermishandeling en welke hulp het gezin in dat geval nodig heeft. Het AMK neemt het initiatief om die hulp op gang te brengen.Vormen van kindermishandeling
Kindermishandeling kan onderverdeeld worden in verschillende vormen. De AMK's hanteren de volgende indeling: lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychisch geweld, affectieve verwaarlozing, seksueel misbruik en getuige van geweld binnen het gezin. Vaak is er sprake van een combinatie van genoemde vormen. Daarom kunnen per situatie meerdere vormen geregistreerd worden. De totaalpercentages in onderstaande tabel zijn daardoor hoger dan 100%.Leeftijd en geslacht
Door de AMK's worden ook leeftijd en geslacht geregistreerd van de kinderen waarover een vermoeden van mishandeling wordt geuit. Zoals blijkt uit tabel 3 wordt het AMK met name ingelicht over kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. In tabel 4 is te zien dat de gemelde vermoedens bijna evenveel jongens als meisjes betreffen.


*) door afronding hoger dan 100%Afsluiting dossiers
In 2003 werden door de AMK's in totaal 11.587 dossiers afgesloten. In sommige gevallen werd de mishandeling bevestigd en vervolgens overgedragen aan een hulpverlenende instantie of werd er melding gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. In andere gevallen werd de mishandeling beŽindigd of niet bevestigd. In tabel 5 is te lezen wat de situatie was bij afsluiting van de dossiers in 2003.Bovenstaande gegevens zijn overgenomen uit 'Adviezen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003. Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling' van NIZW Jeugd / Expertisecentrum Kindermishandeling. Registratiegegevens van eerdere jaren zijn te vinden op www.kindermishandeling.info

top page